• مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار
  • مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار
  • مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار
  • مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار
  • مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار
  • مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم افزار

فعالیتهای انجام شده

RFLib Suite

فرآیند مهندسی نرم افزار

این مرکز در نظر دارد با بهره گیری از فرآیند مهندسی نرم افزار در اجرای تمامی فعالیت های خود از یک نظام طراحی ساختارمند در اجرای پروژه ها بهره گیرد تا بر اساس آن ،پروژه ها بر اساس یک زمانبندی و آیند مشخص اجرا گردند

تعامل مرکز با گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی

پژوهشکده ICT داراي سه گروه پژوهشي توسعه مدل‌هاي کسب و کار، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و دیجیتال بود و مركز خدمات تخصصي توسعه نرم‌افزار در كنار اين گروه‌ها و همسو با اهداف كلان پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات ...

آخرین اخبار